Species tab allows an overivew of the list of species from BioRaS database that have occurence data. You can browse species or sort it by clicking the column names in the table header.

You can also search through species with more options using the "find" tab. The detailed informations about each species could be found by clicking on the "details" tab or on any of particular species from the list. All of the tables are interconnected, so that within species details you can access other tabs (eg. Occurence or Pictures if present).

This Record
Found 1 of 26505 records in table Species
Now Showing 1 of 1

Current Record: Dianthus serotinus Waldst. & Kit.

Dianthus serotinus Waldst. & Kit.

Višegodišnja zeljasta biljka visoka 20-30 cm. Cela biljka – listovi, stabljika, čašica – plavkasto zelene boje. Stabljika donosi jedan ili dva (ponekad i više) cvetova, kremasto belih. Cvetanje: VII-X. Listovi rozete uski, svega 1-2 mm. Karakterističnog je izgleda, jedini je karanfil končasto-iscepkano ukrašenih latica na peščarama, pa ga stanište sa sigurnošču odaje. No Panonski je endem, sa ostrvasto rasparčanim arealom koji do nas doseže samo uz severnu granicu zemlje. Na severu Evrope ga zamenjuje veoma sličan karanfil istog naziva (Dianthus arenarius = peščarski) – nedavno je pronađen i u Mađarskoj, i to unutar zajedničkog areala – dok naziv serotinus (= kasni) ukazuje na nešto kasnije cvetanje. Postoji još karanfila sličnog cveta i habitusa, npr. Dianthus monspessulanus Zapadne Evrope, Dianthus plumarius (subsp. regis-stephani) srednje ili Dianthus superbus viših oblasti.
Reliktna je vrsta u spontanom povlačenju. Jedino njeno nalazište u Srbiji nalazi se na Subotičkoj peščari. Literatura govori (na osnovu posmatranja sa terena) da između ostalog raste u kulturama crnog bora. No istina je da spada u pionirske vrste na pesku i bilo bi ga posvuda, ali naše šumarstvo ga jedino nije iskorenilo u senci borova koji su pošteđeni kao semenska stabla. Na IUCN crvenoj listi se vodi kao DD – nedostajući podaci, zbog pogrešnog izveštavanja na osnovu loše determinacije, ponekad čak i u herbarskim zbirkama. Prema podacima vrsta je na trasi izumiranja. Izuzetno je osetljiva na promene staništa (ekološka, edafična, klimatska, parazitološka itd.) što potvrđuju i iskustva Pokrajinskog Zavoda za zaštitu prirode – vrši se monitoring i prati trend sužavanja populacija – ali podataka iz direktnih istraživanja ugrožavajućih faktora nema. Pretpostavlja se da ulogu ima i manja otpornost na bolesti zbog genetskog propadanja malobrojnih izolovanih populacija – naše periferne populacije su možda manje vitalne u odnosu na centralni areal. Može se pretpostaviti da je iz tih razloga spontano izumrla i populacija nekada zabeležena na Fruškoj gori.

Click to minimize this section Details

Taxon Plantae
Family Caryophyllaceae
Species Dianthus serotinus Waldst. & Kit.
Created 2011-01-13
Modified 2015-01-16
Development of this site was supported by
Netherlands Embassy in Belgrade during 2011. and 2012.
(c) 2015 All rights reserved
BioRaS viewer is powered by Xataface